Barbara Kohlbrenner
Barbara Kohlbrenner – doradca wizerunkowy, coach, stylistka – pomaga budować wizerunek spójny z osobowością i stylem życia.   Oferuje sesje coachingowe oraz metamorfozę, zakupy, przegląd szafy. Wejdź i zbuduj ze mną swój styl! | barbarakohlbrenner.pl

regulamin konkursowy

REGULAMIN KONKURSU

„OPISZ SWOJĄ ŚWIĄTECZNĄ STYLIZACJĘ”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest: Barbara Kohlbrenner, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BARBARA KOHLBRENNER BrB&co Solutions , ul. Cechowa 63, 30-614 Kraków; NIP: 6631226567, REGON: 122649737 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji usług własnych Organizatora.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.

§2 Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie (zwane dalej „Uczestnikiem”).
3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook – https://www.facebook.com/ (zwany dalej „Facebook”) oraz Instagram – https://www.instagram.com/ (zwany dalej „Instagram”), dlatego też w celu wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest posiadanie prawdziwego konta osobowego w serwisie Facebook bądź Instagram oraz komputera bądź innego urządzenia z dostępem do Internetu.
4. Nie jest dozwolone dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora.
6. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: „Czym jest dla Ciebie moda?”. Odpowiedź ma zostać opublikowana na profilu Facebook: https://www.facebook.com/DoradcaWizerunkowyCoach/ (zwanym dalej „Profilem Facebook”) lub Instagram: https://www.instagram.com/barbara_kohlbrenner/ (zwanym dalej: „Profilem Instagram”), prowadzonym przez Organizatora, jako komentarz pod stosownym wpisem Organizatora, który zostanie przez Organizatora wskazany jako właściwy do zamieszczania pod nim odpowiedzi na przedmiotowe pytanie.
7. Zamieszczenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 6 powyżej, stanowi zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.
8. Konkurs rozpoczyna się 12.12.2020 roku o godz. 10:30 i kończy 14.12.2020 roku o godz. 23:59.

§3 Nagrody
1. W Konkursie zwyciężają 2 osoby spośród Uczestników (każda z nich zwana dalej Zwycięzcą): 1 Uczestnik spośród tych, którzy zamieścili odpowiedź na Profilu Facebook oraz 1 Uczestnik spośród tych, którzy zamieścili odpowiedź na Profilu Instagram.
2. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, których odpowiedzi, o których mowa w §2 ust. 6 powyżej, uznane zostaną przez Organizatora za najciekawsze i najoryginalniejsze, w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności.
3. Każdy ze Zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę w postaci do 2 godzin konsultacji wizerunkowej online u Organizatora o wartości 350 zł brutto (dalej: „Nagroda”) oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody.
4. Dodatkowe nagrody pieniężne nie podlegają wypłacie, lecz zostają potrącone przez Organizatora od Zwycięzców, którym zostały przyznane, jako zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, od łącznej wartości przyznanej Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej, i wpłacone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzcy nie są uprawnieni do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

§4 Wyłonienie Zwycięzcy
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Profilu Facebook i Profilu Instagram w dniu 15.12.2020 roku.
2. Zwycięzca zostanie poinformowany w drodze wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem serwisu Facebook bądź Instagram oraz oznaczony w poście z wynikiem konkursu.
3. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Zwycięzcy Konkursu w serwisach Facebook i Instagram w postaci imienia i nazwiska oraz pseudonimu (jeżeli dotyczy) przypisanego w serwisie Facebook bądź Instagram.
4. Zwycięzcy są zobowiązani do wysłania, w terminie 2 dni po opublikowaniu wyników, wiadomości prywatnej Organizatorowi, za pośrednictwem serwisu Facebook bądź Instagram, w celu ustalenia szczegółów oraz terminu wydania Nagrody, które nie może nastąpić później niż w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
5. Poprzez „wydanie Nagrody” rozumie się odbycie konsultacji wizerunkowej online, o której mowa w §3 ust. 3 Regulaminu.
6. W treści wiadomości, o które mowa w §4 ust. 4 powyżej, należy zamieścić także następującą zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Konkursu „OPISZ SWOJĄ ŚWIĄTECZNĄ STYLIZACJĘ” organizowanego przez Barbarę Kohlbrenner, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą BARBARA KOHLBRENNER BrB&co Solutions, w tym w celu wydania Nagrody oraz na opublikowanie wyników Konkursu na profilu Barbary Kohlbrenner w serwisie Facebook oraz Instagram wraz z podaniem mojego imienia i nazwiska oraz pseudonimu.”
7. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy z Organizatorem w ciągu 2 dni od dnia opublikowania wyników celem ustalenia szczegółów i terminu wydania Nagrody bądź w terminie ustalonym z Organizatorem celem wydania Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.
8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na osoby trzecie. Nie ma możliwości wypłacenia równowartości Nagrody.

§5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest jego Organizator, tj. Barbara Kohlbrenner, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BARBARA KOHLBRENNER BrB&co Solutions, ul. Cechowa 63, 30-614 Kraków; NIP: 6631226567, REGON: 122649737 (dalej „Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pisemne, za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: ul. Cechowa 63, 30-614 Kraków lub pod numerem telefonu 602 717 800
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydaniem Nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu na Profilu Facebook bądź Profilu Instagram, rozliczeniem Nagród w urzędzie skarbowym oraz rozpatrzeniem reklamacji.
4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje w każdym momencie prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora i przesłania innemu administratorowi) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Uczestnik prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać przed upływem okresu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jego zakończenia, w drodze wiadomości prywatnych skierowanych do Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook bądź Instagram.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator zawiadomi Uczestnika w drodze wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem serwisu Facebook bądź Instagram o sposobie załatwienia reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

§7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2020 r.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. Serwisy Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisów.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora w godzinach jego pracy oraz w linku podanym w poście konkursowym na Profilu Facebook oraz Profilu Instagram.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisów Facebook bądź Instagram.
6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.